Musikklasse

  • 3 x 1 time om ugen
  • Indskoling
  • SSB
Margit Kloster har elever fra 1. og 2. klasse på Sønderlandsskolen i Holstebro i den obligatoriske musikundervisning. Eleverne har 3 timer musik om ugen.

Materiale til projektet

Læringsmål


  1. Eleverne kan synge og vise solfegetegn til en sang

  2. Eleverne kan høre forskel på dur og mol

  3. Eleverne kan læse og udføre 1/8- og 1/4-dels rytmer

  4. Eleverne kan reproducere enkle dansemønstre

  5. Eleverne kan synge med på forskellige sange


Disse læringsmål er med afsæt i Fælles Mål for 2.klasse som beskrevne nedenfor.

Fælles Mål:


Musikudøvelse: Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse. Herunder områderne: Sangrepertoire, Sanglege og bevægelseslege.

Musikforståelse: Eleven kan lytte til og udtrykke sig om musik.
Herunder området: Musikoplevelse.

10 Gode Råd

eller lidt mere end 10 gode råd...

Overvejelser man bør gøre sig, set fra en musikskolelæreres synsvinkel.


HVORFOR?

Forventningsafstemning: hvad vil/kan Musikskolen bidrage med, hvad vil/kan Folkeskolen bidrage med – og hvad vil de opnå? Hvorfor lave Musikklasser? Er det for alle, eller ønsker man specielt motiverede og/eller talentfulde elever? Hvem skal undervise (musikskole eller folkeskole? Tolærer-ordning med en fra hver institution?). Musikskolen giver høj faglighed musikalsk. Folkeskolen er vant til bredden og mængden (klasserum). Hvilke sidegevinster får eleverne og skolen, som kan bruges i andre områder af livet? Tværfaglighed? Skal der være en obligatorisk (gratis!) og en frivillig del (evt. forældrebetalt?)? En frivillig del, som fx et skoleorkester eller skolekor motiverer eleverne og løfter det musikalske miljø på skolen. Økonomi – hvem betaler for hvad!?

HVORDAN?

Kræver engageret ledelse både på Musikskole og Folkeskole, som vil projektet, som kan tale det op overfor skolens øvrige personale, forældre, skolebestyrelse og kommunen. Ledelser, som er villige til at sætte penge og tid af til undervisning, samarbejde, deltagelse i møder, koncerter og øvrige aktiviteter. Forståelse for, at skema skal være fleksibelt i forhold til generalprøver/koncerter, lokaler, og hvornår Musikskolens lærere skal være andre steder. Folkeskolelærere/pædagoger skal deltage i koncerter, dels for at hjælpe med at holde ro og orden, så musiklærer kan koncentrere sig om musikken (ledelse og akkompagnement), dels for at skolens personale ser deres egne børn give koncert og får ejerskab, og fordi det betyder noget for børnene, at ”deres voksne” deltager.

Skab relationer mellem musiklærer og børn + musiklærer og folkeskolelærere, så der bliver dialog mellem parterne, og så børnene mærker, at man vil dem og ønsker at være en del af deres liv. Derved bliver man ikke bare ugens gæst, der kommer og afleverer noget underholdning. Musikfaget bliver ikke en ø isoleret fra den øvrige skolegang, men giver mening og sammenhæng.

Klasserumsledelse: klæd musikskolelæreren på til at stå med en folkeskoleklasse. Giv mulighed for, at musiklærer kan deltage i klasselærers time og erfare (skemalagt og lønnet). Overlevering af børn: vidensdeling og sparring mellem klasselærer/pædagog og musiklærer. Fast struktur på timen: faste pladser (sæt eleverne, så de passer sammen socialt og fagligt), start timen med en goddagsang, lav skift i løbet af timen (sang/bevægelse/lytte/tavle/spil på instrumenter/skriftlige opgaver), vær konkret og præcis i beskeder, fortæl evt. eleverne planen for timen, stå ved dine beslutninger, kend og brug skolens/klasselærerens ”sprog” og forventninger til børnene.

Kommunikation og mødedeltagelse: Musikskolelæreren skal være på skoleintra, så man kan kommunikere både med skole og med forældre. Deltag i lærermøder og forældremøder. Ansæt en koordinator, som kan være bindeled mellem skole/musikskole/forældre, og som kan være med i skemalægning, årsplanlægning, pædagogiske overvejelser, tilsyn af lokale og instrumentarium etc.

HVAD?

Træning og kamp: Undervisning minimum tre gange om ugen, koncert og medvirken ved skolefest o.l. i årets løb. Naturlige mål, som giver forståelse, fællesskab, stolthed og ejerskabsfølelse.

Start i 0.kl., hvor eleverne er motiverede, og så du kan opdrage dem og lære dem god smag.

Vælg repertoire/indhold, som du selv brænder for og kan formidle overbevisende. Skab mål/mening med aktiviteter, jævnfør Folkeskolens Læringsmål.

Brug solfa og håndtegn: det mest effektive middel/redskab til at lære at forstå melodibevægelser og synge rent og flerstemmigt. Det skaber bevægelse og visualiserer melodi. Giver samtidig direkte forbindelse til nodelæsning og spil på instrumenter.

Vokalt udgangspunkt: fordi vi alle har sangstemmen med, fordi det (med en stor gruppe) er nemmere at gå til end instrumenter, fordi det bliver nemmere at lære at spille på instrumenter, hvis man kan synge det, der skal spilles, fordi sang understøtter sprogforståelse og indlæring, styrker fantasi, giver sprog for følelser og giver identitet, sang styrker fællesskab.

 

 

Information om projektet

Læs mere om undervisningen på www.musikklasser.dk

Hent folderen om musikklasserne.

Undervisere:

Margit Kloster
Tlf29919927
Mailmargitkloster@yahoo.dk
UddannelseUddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium i Århus fra AM linien med klaver som hovedinstrument og violin.

Hørelærepædagog.

I gang med diplomuddannelse i Kunst og kulturformidling for børn og unge.

Rammerne for samarbejdet

Starten af samarbejdet

Samarbejdet startede i 2004 med etableringen af Nørrelandsskolens Harmoniorkester (i dag er Nørrelandsskolen lukket og underlagt Sønderlandsskolen). I dag hedder orkestret Sønderlandsskolens Harmoniorkester. Det var Holstebro Musikskole, der tog initiativ til samarbejdet, og havde idéen med orkestret. Det var udgiftsneutralt for Nørrelandsskolen, men der var et krav om, at undervisningen skulle foregå inden kl. 13.00 dvs. i skoletiden. Undervisningen blev placeret på 3. og 4. årg. Det var frivilligt om man ville være med, og de børn der ikke ønskede at deltage fik et andet kreativt tilbud i disse timer. Orkestret spillede 2 lektioner om ugen; en gang holdundervisning 5-7 børn på deres instrument, og en gang sammenspil.

I 2006 søges der, og der bevilges penge af kulturstyrelsen til at igangsætte et strygerprojekt på skolen under navnet ”Colourstring”. Tilbuddet var et betalingstilbud, som lå i fritiden på skolen i forlængelse af børnenes skoledag. Tilbuddet ender med bl.a. at falde til jorden pga. meget høj forældrebetaling.

I foråret 2008 er der et hav af forskellige fritidstilbud, som kan være vanskelige for forældrene at finde rundt i, så Musikskolen og Nørrelandsskolen udarbejder i fællesskab en fælles retning for alle musiktilbuddene på skolen, og det besluttes at det ene spor fra 0. kl. skal være en ”Musikklasse”, som forældrene kan ønske at få deres barn i. Fra 2009 har skolen dermed den musikprofil i den udgave, som den har i dag.

Fast samarbejdsaftale

Samarbejdet kører som en fast samarbejdsaftale. Indholdet justeres løbende forud for hvert skoleår. Undervisningen der foregår i skoletiden følger folkeskoleåret. Den frivillige undervisning løber i 38 uger (soloundervisning) eller 36 uger (sammenspil)

Timeforbrug

Musikskolens lærere varetager al den obligatoriske musikundervisning i 0.-3. kl. Eleverne timetal har varieret lidt fra år til år også alt efter hvordan minimumstimetallet var. På mellemtrinnet 4.-6.kl varetager musiklærere fra Musikskolen samt lærere fra folkeskolen i fællesskab musikundervisningen.

Skolen bruger børnenes obligatoriske musikundervisning. Indtil i sommers lå en del af de frivillige tilbud i elevernes lektiebånd eller understøttende tid. Nu hvor lektiecaféen er obligatorisk ligger den frivillige musikundervisning efter skoletid. Enkelte soloelever modtager deres undervisning i skoletiden efter aftale med forældrene.

Økonomien

Da musikprofilen havde været i gang et par år bevilligede Holstebro Kommune et årligt tilskud, som bl.a. blev brugt til at sætte deltagerprisen så langt ned, at det var muligt for alle børn uanset baggrund at deltage i musikundervisningen i fritiden. Tilskuddet bliver også brugt til instrumentarium, reduktioner, aflønning af koordinatorer, mødeaktivitet og arrangementer. Musikskolen fakturerer folkeskolen lønudgiften for den obligatoriske musikundervisning, som musikskolens lærere varetager for skolen.

Samarbejdsmodel

Gennem årene har der været kørt forskellige modeller for samarbejdet ml. musikskolens lærere og personalet på skolen. På det overordnede plan aflønnes en lærer fra musikskolen for at være koordinator for de samlede musiktilbud. Hun koordinerer det meste omkring udbud og beskrivelse af fritidstilbuddene, koordinering af skolens kalender med musikaktiviteterne og alt hvad der er af praktiske ting omkring hverdagen, koncerter og kommunikation med forældrene. I starten havde vi ikke en koordinator, men det er nødvendigt for at gøre samarbejdet med skolen smidigt og effektivt.

I de første år kørte musiktimerne som kompagnonordninger, men i takt med at skolens ressourcer er blevet færre har det gennem de senere år ikke været muligt, så musiklærerne har med mindre, der har været støtte på enkelt elever stået alene med undervisningen. I år har vi tildelt musikskolens lærere en pulje af timer, hvor de følger klasselærerne i andre fag med henblik på at lære eleverne og klassernes sociale liv bedre at kende, fordi det har vist sig at være en større udfordring efter reformen at arbejde under faglærerens lod samtidig med at presset på inklusionen har været stigende. På den måde håber vi også, at denne mentorordning vil være med til at klæde musiklærerne lidt mere på til opgaven omkring det at stå alene med en klasse.

Det er væsentligt, at der ved implementeringen af et sådan projekt både bliver tænkt i en overordnet samarbejdsaftale, fordi der meget hurtigt vil være problematikker omkring ansættelse og tvivlsspørgsmål i forhold til hverdagen, men også at der bliver tænkt i reelt samarbejde, hvor folkeskolens personale og musikskolens lærere kommer i reelt samarbejde. Både i form af mødeaktivitet men også i form af konkret samarbejde i hverdagen, så alle får ejerskab i forhold til musikprofilen.

Hent den udvidede beskrivelse af musiksamarbejdet i Holstebro.

Se præsentation af timen

Gode råd fra Margit Kloster

Se lang video fra timen