Brasskarrusel - Finland

 • 45 min
 • 0. - 3. klasse
 • SSB, Instrumental
I denne time bliver 1.B på  Yttermalax Skola undervist i cornet, althorn og barytonhorn. Klassen starter samlet og synger forskellige sange inden de deles op i de 3 instrumentgrupper, som undervises hver for sig. Efter instrumentalundervisning spiller alle samlet igen. Timen køres af 3 lærere fra musikskolen Musikinstitutet Legato i Närpes, Finland. Undervisningen i Brasskarrusel kører over et helt år, hvor børnene når at lære alle 3 messinginstrumenter.

Materiale til projektet

Læringsmål

1. musicera tillsammans med andra i orkester och kör

2. erfarenhet av att uppträda

3. bekanta sig med den finlandssvenska sångskatten med hjälp av aktuella läromedel

4. positiv inställning till musik och blåsinstrument

5. lära sig hantera och respektera instrument

6. bredda instrumentsynen samt få eleven att förstå och respektera arbetet bakom ett instrumentkunnande

7. grunder i enkel musikteori

8. improvisera och komponera musik

9. öva koordination och rörelser till musik

10. höra skillnad på och producera låga och höga toner på sina instrument 11. bekanta sig med körer och orkestrar samt lära sig lyssna till olika typer av musik

 

Indhold som knytter sig til grundskolens læringsmål for 1. og 2. år.

I1 Musikalisk praxis

 • I samband med musicerande fästs uppmärksamhet vid att arbeta i grupp och skapa en positiv vi-anda. • Det centrala innehållet är att uppmuntra eleverna att uttrycka sig och komma med idéer, öva sig att andas naturligt, använda sin röst och sjunga samt hantera de instrument och anordningar som finns på ett ändamålsenligt sätt.- Vi vill betona elevernas bakgrund och sjunga sånger som anknyter till olika kulturer eftersom våra skolor är mångkulturella.-Varje elev bör ha rätt att uppträda och ta ansvar för sitt musicerande


I2 Musikens beståndsdelar

 • Det centrala i undervisningen är att eleverna lär sig uppfatta grundbegreppen tonläge, tonlängd, tonstyrka och klang. När elevernas kunskaper utvecklas behandlas också rytm, melodi, dynamik, klangfärg, harmoni och form.

 • Rytm- Helnot, halvnot, fjärdedelsnot, åttondelsnot och motsvarande pauser- Läsa och klappa enkla rytmer

 • Melodi- Bekanta sig med stamtonerna c-d-e-f-g-a-b genom traditionella instrument men även med ny teknologi

 • Dynamik- Starkt och svagt (forte-piano)

 • Harmoni- Uppleva skillnaden mellan dur och moll


I3 Musiken i mitt liv, omgivningen och samhället

 • Utöver musikaliska kunskaper och färdigheter ska undervisningen också behandla elevernas erfarenheter och iakttagelser såväl gällande musik som olika vardagliga ljudmiljöer. Man funderar också över musikens betydelse i den egna livsmiljön.

 • Diskutera musikens betydelse i t.ex. filmer, spel, reklam mm.- Känslor som väcks- Signaturmelodier- Oljud – tystnad


I4 Repertoar

 • I musikundervisningen används sånger, lekar, ramsor, rörelser och uppgifter där eleverna ska spela eller lyssna samt kreativa övningar som beträffande tema och musikaliska egenskaper lämpar sig för elevernas ålder och skolans verksamhetskultur. Repertoaren planeras också så att man beaktar elevernas egna kulturer och värnar om kulturarvet. Repertoaren ska vara mångsidig och omfatta olika slag av musik, också barnsånger och elevernas eventuella egna kompositioner och musikstycken. Da Capo 1-2 ligger till grund för undervisningen


Læs mere om læringsmål og indhold på side 18 i rapporten for brasskarusell

10 Gode Råd


 1. Hav korte og langsigtede mål for både timen og hele undervisningsforløbet.

 2. Sæt ikke niveauet for højt til start. Vælg materiale som hurtigt fungerer godt.

 3. Sørg for at instrumenterne fungerer inden timen, så timen ikke afbrydes og børnene mister deres koncentration.. Brug f.eks en syntetisk olie til ventilerne da den holder meget længere.

 4. Der er faste pladser i timen ligesom i orkesteret.

 5. Det er vigtigt at alle i lærerteamet er aktive i både planlægningen og undervisningen.

 6. Vi sørger for at der er meget variation i repertoiret gennem året.

 7. Det er vigtigt at finde en balance mellem disciplin og god stemning i klassen.

 8. Snak med lærerne fra grundskolen om ideer til hvordan du bedst forholder dig til de børn i klassen som har specielle udfordringer.

 9. Hos os står musiklærerne for planlægning af timerne, men ud fra grundskolens læreplan.

 10. Vi har til brasskarrusellen valgt cornet, althorn og barytonhorn, så eleverne kan genbruge fingersætning og nodekendskab når de skifter instrument.

Information om projektet

Projektet om brasskarusell på skolemix.dk er støttet af Nordisk Kulturfond.

nordiskkulturfond

Musikinstitutet Legato har aktiviteter i 5 kommuner liggende syd for Vasa: Närpes, Malax, Kaskö, Kristinestad och Korsnäs.

Teamet för brasskarusell har konstaterat att maximiantalet per lärare är 5 elever medan 4 är det ultimata för att lärarna ska ha tillräckligt med tid för varje elev. Detta ger gruppstorlekar på 12-15 elever för 3 lärare. Det torde även utan större förändringar i konceptet vara möjligt med en fjärde lärare ifall gruppen eller klassen ifråga består av 16-20 elever

Inspiration til brasskarusellkonceptet kommer fra blandt musikskolerne i Køge og Fåborg-Midtfyn

Brasskarusell rapport

Link til nodematerialet: Da Capo

Link til nodematerialet: Startklart

Undervisere:

Petter Eklund
Tlf
Mailpetter.eklund@malax.fi
UddannelsePedagogie magister
Peter Roos
Tlf+358 401600936
Mailpeter.roos@legato.fi
UddannelseMaster of Music, trompet.

Er desuden souschef på musikskolen.
Janne Vanonen
Tlf
Mailjanne_vanonen@hotmail.com
UddannelseMaster of Music, violin.

Rammerne for samarbejdet

Brasskarusell rapport

For mere information om rammerne for projektet kontakt Peter Roos.

Se timen med brasskarusell

Gode råd fra Peter Roos