Believer Band

 • 15min + 1 time hver uge
 • mellemtrin
 • Instrumental, Sammenspil, SSB
Believer Band er et ”El Sistema”-inspireret undervisningsforløb, som kører hver uge på Ellemarkskolen i Køge. Eleverne der spiller med er blevet udvalgt af skolen og har typisk udfordringer med at sidde stille i skolen eller er meget stille og generte.

Eleverne får hver uge 15 minutter soloundervisning og 1 times sammenspil i bandet. Soloundervisningen ligger i skoletiden, orkesterspillet lige efter skoletid.

Læringsmål


 • Eleverne kan lytte nærværende til musik

 • Eleverne kan spille melodiske og rytmiske forløb efter notation

 • Eleverne kan følge direktion og selv dirigere ved hjælp af Soundpainting

 • Eleverne har viden om spilleteknik på sit blæserinstrument


Disse læringsmåler med afsæt i Fælles Mål for 2.klasse som beskrevne nedenfor.

Fælles Mål


Musikudøvelse: Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse.
Herunder: Spil

Musikalsk skaben: Eleven kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter.
Herunder: Improvisation.

Musikforståelse: Eleven kan lytte til og udtrykke sig om musik.
Herunder området: Musikoplevelse.

10 Gode Råd

Det er vigtigt at:

 • ledelsen vil projektet og afsætter ressourcer til det

 • man som musikskolelærer bliver klædt på til opgaven pædagogisk og i forhold til klasserumsledelse inden man starter

 • der er en kontaktperson - et bindeled til skolen

 • kontaktpersonen/ressourcepersonen er i konstant kommunikation med forældre og børn, fordi der er en ny (musik)kultur der skal opbygges

 • normeringen er i orden, og at personen fra grundskolen, kender eleverne godt

 • projektet er synligt for børn og forældre - det skal være noget man er stolt over at være med i

 • afsætte tid til møder i lærerteamet, hvor man afklarer samarbejdet, et fælles sprog, rollefordeling...

 • rammerne er gode: lokalet, stole, lys, nodestativer...

 • have en tydelig plan for timen og tydelige rutiner generelt, så børnene er trygge

 • opnå et godt flow i timen, uden for mange forklaringer og afbrydelser

 • der er lavet en øveplan for eleverne på skolen, hvor instrumenterne opbevares

 • rose og støtte børnene meget

 • man som lærer har lyst til at give noget af sig selv

Information om projektet

Tegningen af Believer Band er lavet af Nicco Bruun Nimgaard, som selv spiller klarinet i bandet.

Der bruges en del numre fra nodeserien Blåståget af Jan Utbult.

Undervisere:

Andreas Vetö
Tlf26363480
Mailmail@andreasveto.dk
UddannelseDet Kongelige Danske Musikkonservatorium med musikledelse og trompet.
Birgit Bøgh Sønderriis
Tlf20447028
Mailbirgit.bs@outlook.com
Uddannelse
Uddannet musiklærer med klarinet som hovedfag og ensembleledelse som bifag, samt Diplomeksamen med klarinet fra Nordjysk Musikkonservatorium.
Maj Berit Guassora
Tlf26713194
Mailmajberit@gmail.com
UddannelseRytmisk Musikkonservatorium , trompet
Yael Brender
Tlf24928649
Mailyael.brender@skolekom.dk
UddannelseFolkeskolelærer

Rammerne for samarbejdet

Projektet er et forsøgsprojekt som kører over 4 år, startende i 2013. Fra starten indgik 3 skoler i Køge Kommune i et fællesprojekt, med både soloundervisning og orkesterspil. Soloundervisningen (hver elev er tildelt 15 min. soloundervisning pr. uge) ligger i skoletiden, orkesterspillet lige efter skoletid. I projektperioden er der gradvist kommet flere børn til. Antallet af børn er i 2015 oppe på  54 i alt, hver skole har sit eget orkester. Musikskolen har 6 lærere tilknyttet projektet, hver skole har egen kontaktlærer. Projektet passer godt ind i skolereformens tanker om inklusion. Musikskolen er koordinator. Projektet skal evalueres i 2015-2016 med henblik på evt. fortsættelse.

Undervisningen støttes økonomisk af Køge Kommune, og det er gratis for børnene der hver får et blæserinstrument til låns.
Kommunen har øget Musikskolens rammebevilling i projektperioden:
2013: 230.000 kr.
2014: 296.000 kr.
2015: 351.000 kr.
2016: 407.000 kr.

Fra de første møder om projektet til det startede, gik der ca. 1-1½ år.
Afgørende for projektets tilbliven var en aktiv deltagelse på ledelelsesniveau fra skole- og kulturforvaltningerne, musikskole (ledelsen og bestyrelsen) og folkeskole (skolelederne og efterfølgende de udpegede kontaktlærere).

Præsentation

Gode råd fra lærerne